*

*

*

*

*

Công ty Cổ phần công nghệ Sen Đỏ

Cơ quan lại cấp: Sở chiến lược và Đầu tư TPHCM.