HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI Độc lập - tự do - Hạnh phúc
-------------------
Hà Nội, ngày 6 mon 8 năm 2019
ĐIỂM CHUẨN XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC NĂM 2018
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp xét tuyển Điểm trúng tuyển Ghi chú
1 7140114A Quản lí giáo dục A00 17.1 Thang điểm 30
2 7140114C Quản lí giáo dục C00 20.75 Thang điểm 30
3 7140114D Quản lí giáo dục D01 ; D02 ; D03 17.4 Thang điểm 30
4 7140201A Giáo dục Mầm non M00 21.15 Thang điểm 30
5 7140201B Giáo dục Mầm nonSP giờ đồng hồ Anh M01 19.45 Thang điểm 30
6 7140201C Giáo dục Mầm nonSP giờ Anh M02 19.03 Thang điểm 30
7 7140202A Giáo dục đái học D01 ; D02 ; D03 22.15 Thang điểm 30
8 7140202B Giáo dục tiểu học D11 ; D52 ; D54 21.15 Thang điểm 30
9 7140202C Giáo dục đái họcSP giờ Anh D11 20.05 Thang điểm 30
10 7140202D Giáo dục tiểu họcSP giờ Anh D01 21.95 Thang điểm 30
11 7140203B Giáo dục Đặc biệt B03 19.5 Thang điểm 30
12 7140203C Giáo dục Đặc biệt C00 21.75 Thang điểm 30
13 7140203D Giáo dục Đặc biệt D01 ; D02 ; D03 19.1 Thang điểm 30
14 7140204A Giáo dục công dân C14 21.05 Thang điểm 30
15 7140204B Giáo dục công dân D66 ; D68 ; D70 17.25 Thang điểm 30
16 7140204D Giáo dục công dân D01 ; D02 ; D03 17.1 Thang điểm 30
17 7140205A Giáo dục bao gồm trị C14 17 Thang điểm 30
18 7140205B Giáo dục thiết yếu trị D66 ; D68 ; D70 17.5 Thang điểm 30
19 7140205D Giáo dục bao gồm trị D01 ; D02 ; D03 17.85 Thang điểm 30
20 7140209A SP Toán học A00 21.5 Thang điểm 30
21 7140209B SP Toán học tập (dạy Toán bởi tiếng Anh) A00 23.3 Thang điểm 30
22 7140209C SP Toán học tập (dạy Toán bằng tiếng Anh) A01 23.35 Thang điểm 30
23 7140209D SP Toán học (dạy Toán bởi tiếng Anh) D01 24.8 Thang điểm 30
24 7140210A SP Tin học A00 17.15 Thang điểm 30
25 7140210B SP Tin học A01 17 Thang điểm 30
26 7140210C SP Tin học tập (dạy Tin bởi tiếng Anh) A00 22.85 Thang điểm 30
27 7140210D SP Tin học (dạy Tin bởi tiếng Anh) A01 22.15 Thang điểm 30
28 7140211A SP đồ dùng lý A00 18.55 Thang điểm 30
29 7140211B SP trang bị lý A01 18 Thang điểm 30
30 7140211C SP đồ vật lý C01 21.4 Thang điểm 30
31 7140211D SP đồ lý (dạy Lý bằng tiếng Anh) A00 18.05 Thang điểm 30
32 7140211E SP thứ lý (dạy Lý bởi tiếng Anh) A01 18.35 Thang điểm 30
33 7140211G SP vật lý (dạy Lý bằng tiếng Anh) C01 20.75 Thang điểm 30
34 7140212A SP Hoá học A00 18.6 Thang điểm 30
35 7140212B SP Hoá học tập (dạy Hoá bởi tiếng Anh) D07 18.75 Thang điểm 30
36 7140213A SP Sinh học A00 17.9 Thang điểm 30
37 7140213B SP Sinh học B00 19.35 Thang điểm 30
38 7140213C SP Sinh học B03 20.45 Thang điểm 30
39 7140213D SP Sinh học tập (dạy Sinh bởi tiếng Anh) D01 17.55 Thang điểm 30
40 7140213E SP Sinh học tập (dạy Sinh bằng tiếng Anh) D07 18.4 Thang điểm 30
41 7140213F SP Sinh học tập (dạy Sinh bởi tiếng Anh) D08 17.8 Thang điểm 30
42 7140217C SP Ngữ văn C00 24 Thang điểm 30
43 7140217D SP Ngữ văn D01 ; D02 ; D03 21.1 Thang điểm 30
44 7140218C SP lịch sử C00 22 Thang điểm 30
45 7140218D SP định kỳ sử D14 ; D62 ; D64 18.05 Thang điểm 30
46 7140219A SP Địa lý A00 17.75 Thang điểm 30
47 7140219B SP Địa lý C04 21.55 Thang điểm 30
48 7140219C SP Địa lý C00 22.25 Thang điểm 30
49 7140231 SP tiếng Anh D01 22.6 Thang điểm 30
50 7140233C SP giờ đồng hồ Pháp D15 ; D42 ; D44 18.65 Thang điểm 30
51 7140233D SP tiếng Pháp D01 ; D02 ; D03 18.6 Thang điểm 30
52 7220201 Ngôn ngữ Anh D01 21 Thang điểm 30
53 7229001B Triết học C03 16.75 Thang điểm 30
54 7229001C Triết học C00 16.5 Thang điểm 30
55 7229001D Triết học D01 ; D02 ; D03 16 Thang điểm 30
56 7229030C Văn học C00 16 Thang điểm 30
57 7229030D Văn học D01 ; D02 ; D03 16 Thang điểm 30
58 7310201A Chính trị học (Kinh tế chính trị MácLênin) C14 16.6 Thang điểm 30
59 7310201B Chính trị học tập (Kinh tế bao gồm trị MácLênin) D84 ; D86 ; D87 16.65 Thang điểm 30
60 7310201D Chính trị học (Kinh tế chính trị MácLênin) D01 ; D02 ; D03 17.35 Thang điểm 30
61 7310401A Tâm lý học (Tâm lý học trường học) C03 16.1 Thang điểm 30
62 7310401C Tâm lý học tập (Tâm lý học tập trường học) C00 16 Thang điểm 30
63 7310401D Tâm lý học (Tâm lý học tập trường học) D01 ; D02 ; D03 16.05 Thang điểm 30
64 7310403A Tâm lý học tập giáo dục C03 16.4 Thang điểm 30
65 7310403C Tâm lý học tập giáo dục C00 16 Thang điểm 30
66 7310403D Tâm lý học tập giáo dục D01 ; D02 ; D03 16.05 Thang điểm 30
67 7310630B Việt phái mạnh học C04 16.4 Thang điểm 30
68 7310630C Việt phái mạnh học C00 16 Thang điểm 30
69 7310630D Việt nam giới học D01 ; D02 ; D03 16.45 Thang điểm 30
70 7420101A Sinh học A00 19.2 Thang điểm 30
71 7420101B Sinh học B00 17.05 Thang điểm 30
72 7420101C Sinh học C04 16 Thang điểm 30
73 7440112 Hóa học A00 16.85 Thang điểm 30
74 7460101B Toán học A00 16.1 Thang điểm 30
75 7460101C Toán học A01 16.3 Thang điểm 30
76 7460101D Toán học D01 16.1 Thang điểm 30
77 7480201A Công nghệ thông tin A00 16.05 Thang điểm 30
78 7480201B Công nghệ thông tin A01 16.05 Thang điểm 30
79 7760101B Công tác thôn hội D14 ; D62 ; D64 16.75 Thang điểm 30
80 7760101C Công tác làng mạc hội C00 16 Thang điểm 30
81 7760101D Công tác xóm hội D01 ; D02 ; D03 16 Thang điểm 30