Bạn vẫn xem bạn dạng rút gọn gàng của tài liệu. Xem và cài ngay phiên bản đầy đầy đủ của tài liệu tại phía trên (72.06 KB, 3 trang )


Bạn đang xem: Đề cương ôn tập chương 4 đại số 9

1ĐỀ CƯƠNG ÔN TÂP CHƯƠNG IV ĐẠI SỐ LỚP 9A/ PHẦN TRẮCNGHIỆM KHÁCH QUAN1/ Điểm thuộc đồ dùng thị hàm số y= - 22x là:A.(-2:2) B.(2:2) C.(3:-3) D.(-6:-18)2/ Một nghiệm của PTBH -3x2 + 2x+5=0 là:A.1 B 35C.35D.533/Tổng nhì nghiệm của PTBH -3x2 - 4x +9 =0 là:A 3 B.3 C,-34D.344/ hai số có tổng là 15 với tích là -107 là nghiệm PTBH :
A.x2 + 15x – 107=0 B.x2 - 15x – 107=0C.x2 + 15x +107=0 D.x2 - 15x + 107=05/ Biệt thức ∆của PTBH : 5x2 +13x - 7 = 0 là :A.29 B.309 C.204 D.1346/ PTBH : -3+2x+5x2= 0 gồm tích hai nghiệm là :A.32B 32C.53D 5
37/ Biệt thức ∆’ của PTBH : -3+2x+5x2=0 là :A.15 B.16 C.19 D.48/PTBH :x2+3x - 5=0.Biểu thức x12+x22 có mức giá trị bởi :A.16 B. -1 C.19 D.49/ Điểm thuộc đồ vật thị hàm số y= 22x gồm tung độ bởi 2 thì gồm hòanh độ là :A 2 B.2 C.2 hoặc -2 D.4 hoặc – 410/ Biệt thức ∆của PTBH : 2x2- (k-1)x+ k = 0 là:A. K2
+6k-23 B.k2+6k-25 C.(k-5)2D (k+5)211/ Một nghiệm của PTBH: 2x2- (k-1)x+ k = 0 là:A.21−kB.21 k−C.23−kD.23 k−12/ Một nghiệm của PTBH: 3x2 + 5x-8= 0 là:A.1 B 1 C.32D 32
13/ Phương trình có x2 - 5x + 10 -2 = 0 có một nghiệm là 2 thì nghiệm còn lại là:A.1 B 1 C.5+2D.5- 214/ Phương trình tất cả x2 +3x – 5 = 0.Biểu thức(x1-x2)2 có mức giá trị là:A,29 B,19 C.4 D.16
15/ mang lại hàm số y= - 22x. Tóm lại nào sau đây là đúng :A.Hàm số luôn luôn đồng biến2B,Hàm số luôn luôn luôn nghịch biếnC. Hàm số đồng đổi thay khi x 0D. Hàm số đồng vươn lên là khi x > 0, nghịch biến khi x 16/ PTBH ẩn x : x2-(2m - 1)x + 2m = 0 có thông số b bằng :A,2(m - 1) B.1 – 2m C.2 - 4m D.2m – 117/ Điểm P(- 1: - 3) thuộc thiết bị thị hàm số y = mx2 thì m có mức giá trị là:A. – 3 B 2 C.2 D.318/ Phương trình: x2- (a+1)x + a = 0 gồm 2 nghiệm là:A.x1=1;x2 = a B.x1= - 1;x2 = - a

Xem thêm: 5 Cách Phân Biệt Mật Ong Giả Và Thật Và Giả? 5 Cách Nhận Biết Mật Ong Thật Giả

C.x1=1;x2 = - a C,x1= - 1;x2 = a19/ nghiệm của PT 3x2 + 2x + 1 = 0 là hòanh độ giao điểm của những hàm số:A.y = 3x2và y = 2x + 1 B.y = 3x2và y = - 2x + 1 C.y = 3x2và y = - 2x - 1 D.y = - 3x2và y = 2x - 1 20/ trường hợp PT : ax2+bx+c=0(a≠0) gồm một nghiệm là một trong những thì tổng làm sao sau đây là đúng :A.a+b+c = 0 B.a-b+c = 0 C,a – b - c = 0 D.a+b - c = 0B PHẦN TỰ LUẬN
Bài 1: cho những hàm số y = x2 tất cả đồ thị là (P)và hàm số y = 5x – 6 tất cả đồ thị là (D)a/ vẽ (P) với (D) trên và một hệ trục tọa độ vuông góc.b/ khẳng định tọa độ giao điểm của (P) cùng (D) .Bài 2 :Cho các hàm số y = 2x2 bao gồm đồ thị là (P)và hàm số y = -3x +2 có đồ thị là (D a/ vẽ (P) với (D) trên và một hệ trục tọa độ vuông góc.b/ xác định tọa độ giao điểm của (P) và (D) .c/ call A là vấn đề trên (P) bao gồm hòanh độ bởi 1 cùng B là vấn đề trên (D) tất cả tung độ bằng m+ khi m = 5 viết phương trình mặt đường thẳng đi qua A và B.+ tra cứu m để 3 điểm A, O, B thẳng sản phẩm ( O là cội tọa độ)Bài 3: cho những hàm số y = - 22x tất cả đồ thị là (P)và hàm số y = x – 23 có đồ thị là (D)a/ vẽ (P) cùng (D) trên và một hệ trục tọa độ vuông góc.b/ xác định tọa độ giao điểm của (P) với (D).Bài 4: cho những hàm số y = - 23
x2 tất cả đồ thị là (P)và hàm số y = - 2 x + 21 bao gồm đồ thị là (D)a/ vẽ (P) và (D) trên và một hệ trục tọa độ vuông góc.b/ xác minh tọa độ giao điểm của (P) và (D).c/Tìm tọa độ đông đảo điểm bên trên (P) thỏa đặc điểm tổng hòanh độ và tung độ của điểm này bằng 4.3Bài 5 :Cho những hàm số y = - 2x2 gồm đồ thị là (P)và hàm số y = -3x +m có đồ thị là (Dm) a/ khi m= 1 vẽ (P) cùng (D) trên và một hệ trục tọa độ vuông góc và xác minh tọa độ giao điểm của chúng.b/ tra cứu m nhằm (Dm) đi qua điểm trên (P) bao gồm hòanh độ bởi 21c/ tìm kiếm m nhằm (P) giảm (D) tại 2 điểm phân biệt.Bài 6 :Cho các hàm số y = - 41x2 gồm đồ thị là (P)và hàm số y = x bao gồm đồ thị là (D)a/ Vẽ (P) với (D) trên và một hệ trục tọa độ vuông góc.
b/ khẳng định tọa độ giao điểm của (P) và (D).Bài 7 : mang đến phương trình : x2 – (2k-1)x + 2k – 2 = 0 (1)a/ Giải phương trình (1) khi k = - 2b/ Tìm quý hiếm của k để phương trình (1) bao gồm một nghiệm x1 = - 2. Kiếm tìm nghiệm x2c/ chứng minh rằng phương trình (1) luôn có 2 nghiệm phân biệt.d/Gọi x1, x2 là 2 nghiệm của PT(1), kiếm tìm hệ thức tương tác giữa x1, x2 không phụ thuộc vào kBài 8: đến phương trình : mx2+mx – 1 = 0 (1)a/ Giải phương trình (1) lúc m = 21b/ kiếm tìm m nhằm phương trình (1) tất cả nghiệm kép.c/ kiếm tìm m để bình phương của tổng hai nghiệm bởi bình phương của tích nhị nghiệm
Bài 9: cho phương trình : x2 –2 (m + 1)x + m - 1 = 0 (1)a/ Giải phương trình (1) khi m = - 2.b/ minh chứng rằng phương trình (1) luôn có 2 nghiệm phân biệt.c/ gọi x1, x2 là 2 nghiệm của phương trình (1) .Tính x12 – x22d/ call x1, x2 là 2 nghiệm của PT(1), tìm hệ thức tương tác giữa x1, x2 không nhờ vào vào mBài 10: mang lại phương trình : x2 – mx + m - 1 = 0 (1)a/ Giải phương trình (1) lúc m = - 2.b/ chứng tỏ rằng phương trình (1) luôn luôn có nghiệm khi m nắm đổi
c/ Tìm những giá trị của m nhằm phương trình (1) gồm 2 nghiệm phân biệt.d/ gọi x1, x2 là 2 nghiệm của phương trình (1) .Tìm m thỏa x12 + x22 - 6x1 x2 =8:Bài 11: mang lại phương trình : x2 –(2m -3)x - 4m = 0 (1)a/ Giải phương trình (1) khi m = - 3.b/ chứng minh rằng phương trình (1) luôn có 2 nghiệm phân biệt.c/ điện thoại tư vấn x1, x2 là 2 nghiệm của phương trình (1) .Tìm m để x12 + x