41B42C43A44A45B46C47B48A49B50C
51A52A53D54A55C56B57D58B59A60B
61A62D63C64A65D66D67B68A69C70C
71C72C73B74D75D76C77D78B79D80D

Câu 41.

Bạn đang xem: Đề thi thử sở giáo dục hà nội 2018

sắt kẽm kim loại nào sau đây hoàn toàn có thể tan trong hỗn hợp HNO3 đặc, nguội?

A. Cr B. Cu C. Fe D. Al

Câu 42. cho những chất sau: CH3COOH, C2H5OH, C2H6, C2H5Cl. Hóa học có ánh sáng sôi thấp tuyệt nhất là

A. CH3COOH B. C2H5OH C. C2H6 D. C2H5Cl

Câu 43. hóa học nào dưới đây vừa công dụng với hỗn hợp HCl, vừa tính năng với dung dịch NaOH?

A. Al(OH)3 B. Al2(SO4)3 C. KNO3 D. CuCl2

Câu 44. Phenol không có khả năng phản ứng với hóa học nào sau đây?

A. Hỗn hợp NaCl B. Nước Br2 C. Hỗn hợp NaOH D. Sắt kẽm kim loại Na

Câu 45. tính chất nào sau đây không yêu cầu là đặc thù vật lý thông thường của kim loại?

A. Dẫn sức nóng B. Cứng C. Dẫn năng lượng điện D. Ánh kim

Câu 46. Nước đá thô không lạnh chảy cơ mà dễ thăng hoa đề xuất được dùng để làm tạo môi trường lạnh với khô, rất tiện cho việc bảo vệ thực phẩm. Nước đá thô là

A. Co răn B. SO2 răn C. CO2 rắn D. H2O rắn

Câu 47. Phương trình hóa học nào dưới đây không đúng:

A. SiO2 + 2C → mê say + 2CO B. SiO2 + 4HCl → SiCl4 + 2H2O


C. SiO2 + 2Mg → 2MgO + yêu thích D. SiO2 + 4HF → SiF4 + 2H2O

Câu 48. cho các chất sau: But-2-en, propen, etan, propin. Chất tất cả đồng phân hình học là

A. But-2-en B. Etan C. Propin D. Propen

Câu 49. nhỏ tuổi vài giọt dung dịch hóa học X vào ống nghiệm đựng dung dịch hồ tinh bột thấy xuất hiện màu xanh. Hóa học X là

A. Cl2 B. I2 C. Br2 D. HI

Câu 50. hóa học nào tiếp sau đây không phải là hợp chất hữu cơ?

A. CH4 B. CH3COOH C. HCN D. HCOONa

Câu 51. mang đến m gam tất cả hổn hợp X gồm Mg và Al vào hỗn hợp HCl dư chiếm được 8,96 lít khí. Khía cạnh khác cho m gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch NaOH dư, chiếm được 6,72 lít khí. Các khí đo sinh hoạt đktc. Quý giá của m là

A. 7,80 B. 14,55 C. 6,45 D. 10,20

Câu 52. Thêm thảnh thơi V ml hỗn hợp Ba(OH)2 0,1M vào 120 ml hỗn hợp HNO3 1M, cô cạn hỗn hợp sau bội nghịch ứng, có tác dụng khô chiếm được 17,37 gam hóa học rắn khan. Quý hiếm của V là

A. 700 B. 500 C. 600 D. 300

⇒ xem giải

Câu 53. phát biểu nào dưới đây không đúng?

A. Tính dẫn điện của bạc giỏi hơn đồng.

B. Những kim một số loại kiềm (IA) phần lớn có cấu tạo mạng tinh thể lập phương chổ chính giữa khối.

C. Từ p và HNO3 đặc, nóng rất có thể điều chế được H3PO4.


D. Rất có thể dùng CaO để triển khai khô khí HCl gồm lẫn hơi nước.

Câu 54. mang đến m gam hỗn hợp X có CuO, Fe2O3, FeO tác dụng vừa đầy đủ với 100 ml dung dịch chứa H2SO4 1M với HCl 1M. Thể tích (đktc) tất cả hổn hợp khí teo và H2 về tối thiểu cần dùng để làm khử trọn vẹn m gam hỗn hợp X là


Bạn vẫn xem chưa: <2021> Thi demo TN chuyên Nguyễn Huệ - thủ đô (Lần 1)

A. 3,36 lít B. 6,72 lít C. 1,12 lít D. 4,48 lít

⇒ xem giải

Câu 55. dung dịch nào sau đây có công dụng làm phai màu dung dịch KMnO4 trong môi trường thiên nhiên H2SO4?

A. Fe2(SO4)3 B. CuSO4 C. FeSO4 D. Fe(NO3)3

Câu 56. cho các phát biểu sau:

(1) Để miếng gang (hợp kim Fe-C) ngoại trừ không khí độ ẩm sẽ xẩy ra ăn mòn điện hóa.

(2) kim loại cứng duy nhất là W.

(3) tổng hợp Fe3O4 bởi dung dịch HCl vừa đủ, chiếm được dung dịch đựng 2 muối.

(4) Khi điện phân NaCl nóng chảy (điện rất trơ), trên catot xẩy ra sự lão hóa ion Na+.

(5) ko thể cần sử dụng khí CO2 để khống chế đám cháy Mg hoặc Al.

Số tuyên bố đúng là

A. 4 B. 3 C. 1 D. 2

Câu 57. Có những phát biểu sau:

(1) Glucozo không thâm nhập phản ứng cùng H2 (Ni, t°).


(2) Metyl amin làm giấy quỳ độ ẩm đổi sang color xanh.

(3) Đa số những polime không tan trong số dung môi thông thường.

(4) muối natri hoặc kali của axit phệ được dùng làm sản xuất xà phòng.

Các tuyên bố đúng là

A. (1)(2)(3) B. (1)(2)(4) C. (1)(3)(4) D. (2)(3)(4)

Câu 58. vào công nghiệp, Al được sản xuất bởi phương pháp:

A. Điện phân nóng chảy AlCl3 B. Điện phân lạnh chảy Al2O3

C. Sử dụng CO khử Al2O3 ở nhiệt độ cao D. Sử dụng Mg khử Al3+ trong dung dịch.

Xem thêm:

Câu 59. Tơ nitron dai, bền với nhiệt, duy trì nhiệt tốt, thường được dùng để dệt vải với may quần áo ấm. Trùng hợp chất nào dưới đây tạo thành polime dùng để sản xuất tơ nitron:

A. CH2=CH-CN B. CH2=CH-CH3

C. NH2-(CH2)5-COOH D. NH2-(CH2)6-NH2

Câu 60. thực hiện thí nghiệm với những chất cơ học X, Y, Z, T những trong dung dịch. Công dụng được ghi nghỉ ngơi bảng sau:

Mẫu thử

Thuốc thửHiện tượng

X

Nước brom

Có kết tủa trắng

Y, Z


Cu(OH)2

Dung dịch color xanh

Y, TAgNO3/NH3

Kết tủa trắng bạc

Các hóa học X, Y, Z, T hoàn toàn có thể lần lượt là:

A. Phenol, glucozo, glixerol, etyl axetat.

B. Anilin, glucozo, glixerol, etyl fomat.

C. Phenol, saccarozo, lòng trắng trứng, etyl fomat.

D. Glixerol, glucozo, etyl fomat, metanol.

Câu 61. phân phát biểu làm sao sau đó là đúng:

A. Vào phân tử peptit mạch hở chứa n gốc a-amino axit (chứa 1NH2 cùng 1COOH) có n – 1 links peptit.

B. Vào phân tử các a-amino axit chỉ có 1 nhóm amino.

C. Toàn bộ các peptit đông đảo ít rã trong nước.

D. Toàn bộ các hỗn hợp amino axit số đông không làm thay đổi màu quỳ tím.

Câu 62. cho những chất: NaHCO3, CO, Al(OH)3, Fe(OH)3, CO2, NH4Cl. Số chất tính năng được với hỗn hợp NaOH ở ánh nắng mặt trời thường là:

A. 5 B. 2 C. 3 D. 4

Câu 63. khi cho kim loại Fe vào lượng dư hỗn hợp X, sau khi xong phản ứng thu được sản phẩm là muối sắt (II). Hóa học X gồm công thức:

A. H2SO4 đặc, nóng B. HNO3 C. FeCl3 D. MgSO4

Câu 64. Isoamyl axetat là một trong những este có mùi chuối chín, công thức cấu trúc thu gọn gàng của este này là

A. CH3COOCH2CH2CH(CH3)2 B. C2H5COOCH2CH2CH(CH3)2

C. CH3COOCH(CH3)2 D. CH3COOCH3

Câu 65. Dung dịch chất nào tiếp sau đây không làm quỳ tím chuyển đổi thành màu đỏ?

A. CH3COOH B. HOCH2COOH C. HOOCC3H5(NH2)COOH D. NH2CH2COOH

Câu 66. mang lại dãy những chất sau: etilen, hexan, hex-1-en, anilin, cumen, but-1-in, benzen, stiren, metyl metacrylat. Số chất trong dãy chức năng được cùng với nước Br2 ở đk thường là:


Bạn đang xem chưa: <2019> Thi thử THPT quốc gia của Sở GDĐT nam giới Định (Lần 2)

A. 5 B. 7 C. 8 D. 6

Câu 67. hóa học hữu cơ X có công thức phân tử C8H15O4N. Khi cho hóa học X tác dụng với hỗn hợp NaOH, đun nóng, thu được sản phẩm gồm hóa học Y, C2H6O cùng CH4O. Chất Y là muối bột natri của a-amino axit Z (Chất Z có cấu trúc mạnh hở với mạch C ko phân nhánh). Số bí quyết cấu tạo tương xứng của X là:

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

⇒ xem giải

Câu 68. Cracking khí butan một thời hạn thì thu được các thành phần hỗn hợp khí X bao gồm CH4, C3H6, C2H6, C2H4, C4H10 dư. Cho toàn thể hỗn phù hợp X đi qua dung dịch nước brom dư thì cân nặng bình brom tăng lên 0,91 gam và tất cả 4 gam Br2 phản ứng, đồng thời thu được hỗn hợp khí Y thoát ra khỏi bình brom (thể tích Y bằng 54,545% thể tích của X). Để đốt cháy trọn vẹn Y cần vừa đủ V lít O2 (đktc). Quý hiếm của V là

A. 2,184 B. 4,368 C. 2,128 D. 1,736

⇒ xem giải

Câu 29. Cho đàng hoàng dung dịch HCl vào dung dịch đựng a mol Ba(AlO2)2 và b mol Ba(OH)2. Số mol Al(OH)3 chế tạo thành nhờ vào vào số mol HCl được biểu diễn bằng đồ vật thị hình bên.

*

Tỉ lệ a : b tương ứng là

A. 9 : 4 B. 4 : 9 C. 7 : 4 D. 4 : 7

⇒ coi giải

Câu 70. đến hơi nước trải qua than lạnh đỏ, sau phản nghịch ứng thu được V lít (đktc) hỗn hợp khí X tất cả CO, CO2 cùng H2. Dẫn tổng thể hỗn hợp X qua hỗn hợp Ca(OH)2 chiếm được 2 gam kết tủa và cân nặng dung dịch sau phản bội ứng giảm 0,68 gam so với khối lượng dung dịch Ca(OH)2 ban đầu. Khí còn lại thoát ra gồm CO và H2 bao gồm tỉ khối so với H2 là 3,6. Giá trị của V là

A. 2,688 B. 3,136 C. 2,912 D. 3,360

⇒ xem giải

Câu 71. Cho m gam fe vào 200 ml dung dịch đựng HCl 0,4M với Cu(NO3)2 0,2M. Lắc đều cho những phản ứng xẩy ra hoàn toàn, sau phản bội ứng thu được tất cả hổn hợp chất rắn có khối lượng bằng 0,75m gam và V lít khí (đktc) NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5). Quý hiếm của m với V theo lần lượt là

A. 3,84 và 0,448 B. 5,44 và 0,896 C. 5,44 và 0,448 D. 9,13 và 2,24

⇒ coi giải

Câu 72. Đốt cháy hoàn toàn m gam p trong oxi dư. Cho toàn bộ sản phẩm chế tạo ra thành vào 500 ml dung dịch chứa hỗn hợp NaOH 0,1M với KOH 0,2M mang đến khi các phản ứng xẩy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch sau phản ứng, làm khô các chất thu được 9,448 gam chất rắn khan. Quý giá của m là

A. 1,426 B. 1,085 C. 1,302 D. 1,395

⇒ coi giải

Câu 73. Hỗn đúng theo X bao gồm 1 mol amin no mạch hở A cùng 2 mol amino axit no, mạch hở B tính năng vừa đầy đủ với 4 mol HCl hoặc 4 mol NaOH. Nếu như đốt cháy một phần hỗn hợp X (nặng a gam), đề nghị vừa đầy đủ 38,976 lít O2 (đktc) chiếm được 5,376 lít khí N2 (đktc). Khía cạnh khác, đến a gam hỗn hợp X tính năng với hỗn hợp HCl dư, sau bội nghịch ứng nhận được m gam muối. Giá trị của m là:

A. 70 B. 60 C. 40 D. 50

⇒ coi giải

Câu 74. Đun lạnh 26,56 gam các thành phần hỗn hợp X bao gồm 3 ancol các no, mạch hở, đơn chức cùng với H2SO4 sệt ở 140 °C, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 22,24 gam các thành phần hỗn hợp 6 ete gồm số mol bằng nhau. Biết trong các ete chế tạo thành có 3 ete bao gồm phân tử khối bởi nhau. Công thức kết cấu thu gọn của những ancol là:


A. CH3OH, CH3CH2CH2OH, (CH3)2CHOH

B. C2H5OH, CH3CH2CH2OH, CH3CH2CH2CH2OH

C. CH3OH, CH3CH2OH, (CH3)2CHOH

D. C2H5OH, CH3CH2CH2OH, (CH3)2CHOH

⇒ xem giải

Câu 75. E là trieste mạch hở, tạo vày glixerol và ba axit cacboxylic đối kháng chức. Đốt cháy hoàn toàn x mol chất E chiếm được y mol CO2 cùng z mol H2O. Biết y = z + 5x với khi mang đến x mol E bội nghịch ứng vừa đủ với 72 gam Br2 vào nước, chiếm được 110,1 gam sản phẩm hữu cơ. Cho x mol E phản ứng với dung dịch KOH dư, cô cạn dung dịch sau làm phản ứng và làm khô thành phầm thu được m gam muối. Quý hiếm của m là

A. 24,75 B. 8,25 C. 9,90 D. 49,50

⇒ coi giải

Câu 76. Hợp hóa học X chứa vòng benzen và gồm công thức phân tử C7H6Cl2. Thủy phân X trong NaOH đặc, ở nhiệt độ cao, áp suất cao thu được chất Y tất cả công thức C7H7O2Na. Số bí quyết cấu tạo phù hợp với X là

A. 6 B. 4 C. 3 D. 5

⇒ coi giải

Câu 77. Cho 23 gam tất cả hổn hợp X có Cu, Fe, Cu2S, CuS, FeS2 cùng FeS chức năng hết với dung dịch HNO3 (đặc, lạnh dư) chiếm được V lít (ở đktc) khí NO2 duy nhất và dung dịch Y. Ví như cho toàn cục Y vào trong 1 lượng dư hỗn hợp BaCl2, nhận được 58,25 gam kết tủa. Mặt khác khi cho toàn thể Y tính năng với hỗn hợp NaOH dư nhận được 25,625 gam chất kết tủa. Quý giá của V là

A. 16,8 B. 38,08 C. 24,64 D. 47,6

⇒ xem giải

Câu 78. Cho 7,488 gam tất cả hổn hợp rắn X có Fe, Fe3O4 với Fe(NO3)2 vào dung dịch cất 0,3 mol HCl với 0,024 mol HNO3, khuấy đều cho các phản ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp Y (không cất NH4+) với 0,032 mol các thành phần hỗn hợp khí Z gồm NO cùng N2O. đến dung dịch AgNO3 đến dư vào dung dịch Y, sau phản nghịch ứng thấy thoát ra 0,009 mol NO (sản phẩm khử độc nhất của N+5), đôi khi thu được 44,022 gam kết tủa. Phần trăm cân nặng Fe trong hỗn hợp X có giá trị sát nhất với cái giá trị như thế nào sau đây?

A. 46,6% B. 37,8% C. 35,8% D. 49,6%

⇒ coi giải

Câu 79. Xà phòng hóa hoàn toàn 0,1 mol một este E đối chọi chức, mạch hở bằng 26 gam hỗn hợp MOH 28% (M là kim loại kiềm) rồi tiến hành chưng cất thành phầm thu được 26,12 gam hóa học lỏng và 12,88 gam hóa học rắn khan Y. Nung hóa học rắn khan Y vào bình bí mật với lượng O2 vừa đủ, sau thời điểm các làm phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được khí CO2, khá nước với 8,97 gam một muối hạt duy nhất. Cho các phát biểu sau:

(1) Thể tích khí CO2 (đktc) nhận được là 5,264 lít.

(2) toàn bô nguyên tử C, H, O vào phân tử E là 21.

(3) Este E tạo vì ancol gồm phân tử khối là 74.

(4) Este E có tác dụng tham gia bội nghịch ứng tráng bạc.

Trong những phát biểu trên, số phát biểu đúng là:

A. 4 B. 3 C. 1 D. 2

⇒ xem giải

Câu 80. Este X tạo vì chưng a-amino axit bao gồm công thức phân tử C5H11NO2, hai hóa học Y cùng Z là nhị peptit mạch hở, gồm tổng số liên kết peptit là 7. Đun nóng 63,5 gam các thành phần hỗn hợp E đựng X, Y, Z với dung dịch NaOH vừa đủ, chiếm được dung dịch đựng 2 muối (của Gly và Ala) và 13,8 gam ancol. Đốt cháy cục bộ hỗn phù hợp muối nghỉ ngơi trên đề xuất dùng trọn vẹn 2,22 mol O2, sau phản nghịch ứng thu được Na2CO3, CO2, H2O cùng 7,84 lít N2 (đktc). Thành phần phần trăm theo khối lượng của peptit bao gồm phân tử khối to hơn trong các thành phần hỗn hợp E là: