- Nhập mảng, rất có thể xây dựng thành hàm nhằm đóng gói và áp dụng lại. Các thao tác làm việc theo yêu cầu:

(1) Nhập số N.

Bạn đang xem: Tính tổng các số nguyên tố trong mảng pascal

(2) thực hiện lặp (từ 0 cho N-1) với nhập cho các giá trị Ai vào mảng.

Lưu ý: N yêu cầu được vào truyền theo mô hình tham trở nên (tức là &N)

- Xuất mảng. Các bước đơn giản là sử dụng voøng lặp tự 0 đến N-1 để in ra các giá trị Ai mang đến mảng. Sau đó, Writeln xuống dòng.

- Hàm tính tổng các phần tử cho một mảng A

+ Khai báo với khởi sinh sản toång S là 0.

+ Sử dụng một vòng lặp (từ 0 đến N-1 để ưng chuẩn qua toàn bộ các cực hiếm Ai) để tính cộng dồn giá trị của người nào vào tổng S.

- Viết thân chöông trình chủ yếu với nội dung dùng để làm kiểm tra kết quả thực hiện của hàm.

+ Khai báo mảng A tất cả tối nhiều 20 bộ phận và trở nên N chỉ số lượng phần tử của A.

+ Gọi hàm nhập mảng để nhập mảng A, cùng với N phần tử.


+ Gọi hàm xuất mảng A, với N phần tử.

Xem thêm: Tin Tức, Tình Hình Biển Đông Tin Mới Nhất, Tin Biển Đông

+ In quý hiếm của tổng các phần tử bằng phương pháp truyền trực tiếp quý giá trả về của việc tính tổng mang đến Writeln(……)

+ Gọi hàm Readln( ) trước khi chấm dứt để tạm dừng xem kết quả.

Chương trình:

*
*

2. Một số trong những bài tập tính tổng với mảng 1 chiều

Bài toán 1: Nhập vào mảng một chiều từ bàn phím chỉ chứa được 100 thành phần có quý giá kiểu nguyên. Tính tổng các giá trị là số chẵn kế tiếp in ra màn hình.

Bài tập này mình cũng đã hướng dẫn vào mảng 1 chiều về cách tìm số chẵn. Giải pháp làm như sau, thành lập Function TongChan(Var A:Arr100;Var N:Integer):Integer; trong những số đó A:Arr100 là mảng 1 chiều có form size 100 bộ phận và N là số bộ phận của mảng mà các bạn đưa vào. 

1. Tạo biến S:=0 nhằm lưu tổng chẵn ban sơ bằng 0.

2. Chú ý từ thành phần A đầu tiên đến A kiểm tra nếu phân chia dư đến 2 bởi 0 => chẵn thì S:=S+A.

Đơn giản chỉ tất cả vậy thôi và dưới đây là Function của bài tập này.

*

Nếu như bạn có nhu cầu tính tổng những số lẻ bao gồm trong mảng 1 chiều chỉ cần sửa đoạn If(A thủ thuật 2 = 0) then thành If(A hack 2 = 1) then là vẫn thành hàm tính tổng những số lẻ.

Bài toán 2: Cho người tiêu dùng nhập mảng một chiều biết mảng chỉ cất được 100 bộ phận số nguyên dương. Hãy tính tổng của mảng hầu như chia hết cho 4 cùng in tác dụng ra màn hình.

Bài tập giống như như bài xích ở trên chúng ta chỉ buộc phải thay đoạn If(A mod 2 = 0) then thành If(A mod 4 = 0) then là đã hoàn toàn có thể sử dụng lại chương trình.

*

Nếu như có các bài toán giống như bắt bọn họ tính tổng của các số phân tách hết đến 3, mang đến 5, cho 6 cho 7,… thì chúng ta làm sao đây? chẳng thể ngồi viết mặt hàng loạt các chương trình nhỏ để tính đến từng bài bác tập được mà các bạn chỉ cần tạo ra một chương trình con duy nhất có thể sử dụng cho toàn bộ các trường hợp như sau.