Tính diện tích xung quanh và ăn mặc tích toàn phần của hình lập phương gồm cạnh 2m 5cm. Mảnh bìa nào dưới đây có thể gấp được một hình lập phương ?


Tính diện tích s xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương gồm cạnh 2m 5cm.

Bạn đang xem: Giải bài tập toán lớp 5 bài: luyện tập trang 112

Phương pháp giải:

Áp dụng các công thức:

Diện tích xung quanh = diện tích s một khía cạnh ( imes ) 4 = cạnh ( imes ) cạnh ( imes ) 4.

Diện tích toàn phần = diện tích một phương diện ( imes ) 6 = cạnh ( imes ) cạnh ( imes ) 6. 

Lời giải đưa ra tiết:

Đổi: 2m 5cm = 2,05m

Diện tích bao quanh của hình lập phương đã cho là: 

(2,05 ( imes ) 2,05) ( imes ) 4 = 16,81 (m2)

Diện tích toàn phần của hình lập phương đã đến là:

(2,05 ( imes ) 2,05) ( imes ) 6 = 25,215 (m2)

 Đáp số: diện tích s xung quanh: 16,81m2;

diện tích s toàn phần: 25,215m2.

 


Bài 2


Video lí giải giải


Mảnh bìa nào bên dưới đây hoàn toàn có thể gấp được một hình lập phương ?

 

*

Phương pháp giải:

Cách 1: học viên vẽ hình lên giấy rồi vội thử và trả lời.

Cách 2: học viên suy luận nhằm trả lời.

Lời giải đưa ra tiết:

Cách 1: học viên vẽ hình lên giấy rồi cấp thử cùng trả lời.

Cách 2: Suy luận:

- hay thấy không thể vội vàng hình 1 thành một hình lập phương.

- cùng với hình 2, lúc ta gấp dãy 4 hình vuông vắn ở dưới thành 4 mặt bao quanh thì 2 hình vuông ở trên vẫn đè lên nhau, không chế tạo ra thành một mặt dưới trên và một mặt dưới dưới được. Cho nên vì thế không thể gấp hình 2 thành một hình lập phương.

Xem thêm:

- Hình 3 với hình 4 đều rất có thể gấp thành những hình lập phương vì khi ta gấp hàng 4 hình vuông vắn ở thân thành 4 mặt bao bọc thì 2 hình vuông trên cùng dưới sẽ tạo nên thành hai dưới mặt đáy trên với đáy dưới.

Vậy mỗi miếng bìa nghỉ ngơi hình 3 với hình 4 đều rất có thể gấp thành một hình lập phương.


Bài 3


Video trả lời giải


Đúng ghi Đ, không đúng ghi S:

 

*

a) diện tích xung xung quanh của hình lập phương A cấp 2 lần diện tích s xung quanh của hình lập phương B

b) Diện tích bao bọc của hình lập phương A cấp 4 lần diện tích s xung quanh của hình lập phương B.

c) diện tích s toàn phần của hình lập phương A cấp 2 lần diện tích s toàn phần của hình lập phương B.

d) Diện tích toàn phần của hình lập phương A cấp 4 lần diện tích s toàn phần của hình lập phương B.

Phương pháp giải:

- Tính diện tích xung quanh và ăn mặc tích từng phần của từng hình lập phương rồi so sánh kết quả với nhau: 

+ diện tích s xung xung quanh = diện tích một phương diện ( imes ) 4 = cạnh ( imes ) cạnh ( imes ) 4.

+ diện tích s toàn phần = diện tích s một mặt ( imes ) 6 = cạnh ( imes ) cạnh ( imes ) 6. 

Lời giải đưa ra tiết:

Diện tích bao phủ của hình lập phương A là:

((10 imes 10) imes 4 = 400 ; (cm^2))

Diện tích toàn phần của hình lập phương A là:

((10 imes 10) imes 6 = 600 ; (cm^2))

Diện tích bao bọc của hình lập phương B là:

((5 imes 5) imes 4 = 100 ; (cm^2))

Diện tích toàn phần của hình lập phương B là:

((5 imes 5) imes 6 = 150 ; (cm^2))

Diện tích xung quanh của hình lập phương A gấp diện tích xung quanh của hình lập phương B chu kỳ là:

(400 : 100 = 4) (lần)

Diện tích toàn phần của hình lập phương A gấp diện tích toàn phần của hình lập phương B tần số là:

(600 : 150 = 4) (lần)

Vậy diện tích s xung xung quanh (toàn phần) của hình A cấp (4) lần diện tích xung xung quanh (toàn phần) của hình B.

Ta tất cả kết quả:

a) S b) Đ c) S d) Đ

Cách giải nhanh: Nếu cạnh hình lập phương này vội (n) lần cạnh hình lập phương kia thì diện tích xung quanh (toàn phần) của hình này cấp ( n imes n) lần diện tích xung quanh (toàn phần) của hình lập phương kia.